ตราเครื่องหมายของสมาคม

. สมาคมนี้ชื่อว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี ใช้อักษรย่อว่าสก.ปน.และเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า SPORTS ASSOCIATION OF  PATTANI PROVINCE ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษ SAP.

 

๒ . ตราเครื่องหมายของสมาคมกีฬา มีลักษณะเป็นดังนี้   มีปืนใหญ่พญาตานี  ข้อความด้านล่างว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี อยู่ด้านล่างโค้งสัมพันธ์กัน

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี สนามกีฬากลาง  ถนนโรงเหล้าสาย ข  ตำบลรูสะมีแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  เปิดวันและเวลาราชการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลาทำการ ๘.๓o - ๑๗.๓o นาฬิกา

มีคำจำกัดความในข้อบังคับดังนี้


สมาคม หมายความว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี

สมาชิก หมายความว่า ผู้ที่สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานีรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ซึ่งอาจมีชื่อเรียกต่างกัน
คณะกรรมการบริหาร หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี 
กรรมการ หมายความว่า  กรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายก สมาคมให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมหรือผู้ที่นายก สมาคมมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจการของสมาคม 

นักกีฬา หมายความว่า  นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ / นักกีฬาแห่งชาติ หรือนักกีฬาที่ ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด

ปัตตานี

สวัสดิการ หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือเงินทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด แก่นักกีฬา และครอบครัว เพื่อการยังชีพ และให้หมายความถึงเงินค่าตอบแทน รางวัล ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาที่ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม