ตราเครื่องหมายของสมาคม


ตราเครื่องหมายของสมาคม 

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี สนามกีฬากลาง  ถนนโรงเหล้าสาย ข  ตำบลรูสะมีแล  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

มีคำจำกัดความในข้อบังคับดังนี้
สมาคม หมายความว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปัตตานี

สมาชิก หมายความว่า ผู้ที่สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานีรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ซึ่งอาจมีชื่อเรียกต่างกัน
คณะกรรมการบริหาร หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี 
กรรมการ หมายความว่า  กรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายก สมาคมให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมหรือผู้ที่นายก สมาคมมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจการของสมาคม 

นักกีฬา หมายความว่า  นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ / นักกีฬาแห่งชาติ หรือนักกีฬาที่ ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด

ปัตตานี สวัสดิการ หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือเงินทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด แก่นักกีฬา และครอบครัว เพื่อการยังชีพ และให้หมายความถึงเงินค่าตอบแทน รางวัล ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาที่ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม